Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WYROBYMENNICZE

 

WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.WYROBYMENNICZE.PL


Domena internetowa www.wyrobymennicze.pl umożliwiająca składanie i przyjmowanie zamówień stanowi własność firmy Metal Market Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 17 lok.11 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000443179§1. DEFINICJE

Czas realizacji zamówienia czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres, pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta oraz czas dostawy; dostawy realizowane są po dokonaniu płatności;

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Hasło unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Sklepu Internetowego dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy;

Klient zarejestrowany użytkownik Sklepu Internetowego, którego zamówienie zostało zaakceptowane i przyjęte do realizacji.

Koszyk element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.

Koszty dostarczenia Towaru rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia towaru Zamawiającemu, zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.

Login identyfikator Klienta w Sklepie Internetowym – szereg znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi.

Magazyn miejsce kompletowania zamówienia złożonego przez Klienta.

Newsletter informacja handlowa dotycząca Firmy Metal Market Europe Sp z o.o., a także pozostałe informacje handlowe, w tym w szczególności na temat promocji, nowości, programów lojalnościowych.

Osoba Upoważniona - Klient lub inna wskazana przez Klienta osoba, która jest uprawniona do odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień przysługujących Kupującemu, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany produkt taka gwarancja została wystawiona.

Sklep Internetowy platforma umożliwiająca składanie zamówień na dostawę produktów, pod adresem http://www.wyrobymennicze.pl, które po ich zaakceptowaniu będą realizowane przez Firmę Metal Market Europe Sp z o.o.

Towar - artykuły, na który można złożyć zamówie nie w Sklepie Internetowym.

Metal Market Europe Sp z o.o. Metal Market Europe Sp z o.o.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 17 lok 11 00-480, Warszawa, NIP 783-169-69-76 , REGON 302346549.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Sklepu.

2. W określonych przypadkach, w szczególności na potrzeby przeprowadzenia promocji, Sprzedawca może wprowadzić warunki oferty lub sprzedaży różne od warunków wskazanych w Regulaminie, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.

3. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów Towarów.

4. Właścicielem Sklepu jest Sprzedawca. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych w witrynie internetowej Sklepu, jak również, zastosowanych rozwiązań, w tym rozwiązań technicznych, grafik, zdjęć Towarów, Certyfikatów oraz innych zastosowanych w Sklepie rozwiązań, na wszystkich polach eksploatacji, bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Sklepu oraz treści prezentowanych w witrynie internetowej Sklepu. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej do Sklepu.

5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Sklepu. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę takich działań ze strony Użytkownika, jego konto w Sklepie zostanie niezwłocznie zablokowane. Operator podejmie wówczas również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Wymienione działania Użytkownika mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U z 1997 r. nr 88, poz. 553).

6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami Netykiety, a w szczególności do:

a) działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników;

b) bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi;
c) nie przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta;
d) nie podszywania się pod inne osoby;
e) nie naruszania tajemnicy korespon dencji;
f) nie podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników;
g) niezakładania konta o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i  niezgodnych z dobrym obyczajem, konta o nazwie zawierającej zastrzeżone znaki towarowe lub elementy chronione prawem, do których Użytkownik takiego prawa nie posiada, a także konta o nazwie mogącej wprowadzić w błąd innych Użytkowników, w szczególności nazw tożsamych lub zbliżonych do nazw stosowanych przez Operatora do bieżącej obsługi Sklepu i korespondencji z jego Użytkownikami;
h) korzystania z narzędzi Sklepu zgodnie z ich przeznaczeniem.


§3. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary są wyłącznie Klienci, tj. osoby posiadające status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:

a) dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym;
b) dokonanie aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta;
c) Zalogowanie w Sklepie Internetowym przy użyciu Login i Hasła.

2. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do składania zamówień w Sklepie Internetowym, w sposób uniemożliwiających zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie. Sklep Internetowy nie będzie ponosił odpowiedzialności za złożenie zamówienia na Towary przez osobę nieuprawnioną do korzystania z danych Klienta oraz konta, które Klient zarejestrował w Sklepie Internetowym.

3. Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji Metal Market Europe Sp z o.o.  z Klientami, w związku z tym nie wszystkie Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Prezentacja Towaru na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza po stronie Metal Market Europe Sp z o.o.zobowiązania do sprze
daży Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Metal Market Europe Sp z o.o. m.in. pod kątem dostępności Towarów. Niektóre Towary mogą być w każdym czasie wycofane ze sprzedaży w Sklepie Internetowym lub mogą być czasowo niedostępne. W odniesieniu do niektórych Towarów Firma Metal Market Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do określenia obligatoryjnej formy ich sprzedaży poprzez realizacje z wydłużonym terminem dostawy, który zawsze podany jest w opisie Towaru.

4. Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, a następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku –
„Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” . Weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem:

a) Urządzenie elektroniczne, mające połączenie z Internetem  ;
b) szerokopasmowe łącze internetowe;
c) przeglądarka internetowa Firefox, Safari, Google Chrome lub IE (w wersji 5.5 lub wyższej);
d) aktywne konto e-mail.

6. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach wskazanych przez Wyroby Mennicze

7. Chęć nabycia Towarów z konkretnych roczników powinna zostać zgłoszona wcześniej. W przypadku braku takiego zgłoszenia, dostarczenie innego rocznika nie może być przedmiotem reklamacji.

8. Firma Metal Market Europe Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

9. Dokonanie zakupu za pomocą platformy równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.


§4. CENA I PŁATNOŚCI

1. Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Firma Metal Market Europe Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen lub odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podana cena jest wynikiem oczywistej pomyłki.

2. Klient dokonuje płatności poprzez:

a) płatność przelewem na podany rachunek bankowy
b) za pomocą pośrednika, tzw. DotPay, który gwarantuje natychmiastowe zaksięgowanie przelewu, jednakże przy płatności za jego pomocą doliczana jest prowizja w wysokości
2% wartości zamówienia.
c) gotówką

PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE MOŻLIWA JEST TYLKO W PRZYPADKU TOWARÓW Z DOSTAWY "24H"3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.

4. Firma Metal Market Europe Sp z o.o. zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty ceny Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Metal Market Europe Sp z o.o. dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego zamówienia.

6. Do wartości zamówienia złożonego przez Kupującego, Operator dolicza koszty dostawy. Koszty dostawy obciążają Kupującego.

7. Obowiązującą ceną jest cena z dnia złożenia zamówienia.

 

§5. DOSTAWA

 

1. Termin realizacji dostawy na Towary zamówione w Sklepie Internetowym podany jest bezpośrednio w tytule każdego Towaru. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy może poinformować Klienta o przewidywanym terminie dostawy. Zasady dostawy towaru określone są na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu dostawy, jeżeli opóźnienie spowodują czynniki niezależne od woli Sprzedawcy.

3. Jako formę dostawy Klient może wybrać:

a) odbiór przez Klienta, pod adresem wskazanym w złożonym zamówieniu.
b) odbiór przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta, pod adresem wskazanym przez Klienta.

4. W przypadku, gdy jako sposób dostawy Klient, wybierze dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta, wówczas płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem Towaru do Klienta. W związku z taką formą dostawy, osoba trzecia nie nabywa żadnych uprawnień ani roszczeń w stosunku do Wyrobów Menniczych. Klient akceptuje, że przy tak określonym sposobie dostawy Towar zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta.

5. Wszelkie zamówienia, które zostały opłacone przez Klienta przed terminem dostawy, zostaną wydane tylko i wyłącznie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta w złożonym zamówieniu.

6. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję dostawy do osoby trzeciej, a przesyłka nie zostanie Mu dostarczona, Klient nie może wnosić żadnych roszczeń względem Metal Market Europe Sp z o.o.

7. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź za pomocą Paczkomatów, zgodnie z obowiązującymi tamże regulaminami. Dokonując zamówienia, Klient akceptuje regulaminy tychże firm. W przypadku zmiany kuriera informacja na ten temat zostanie podana na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

8. Klient oświadcza, iż został poinformowany, że próba doręczenia przesyłki nastąpi trzy razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie przesłany do Wyrobów Menniczych. O przekazaniu Towaru do Metal Market Sp z o.o. Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej zawarty w danych Klienta.

9. Sklep Internetowy realizuje dostawy poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
WE PROVIDE WORLDWIDE SHIPPING. FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT US AT: biuro@wyrobymennicze.pl

 

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów. W takim przypadku kwota pieniężna wpłacona przez Kupującego na rzecz realizacji zamówienia zostaje zwrócona Kupującemu w terminie do 7 dni. Klient zostanie poinformowany o odmowie realizacji zamówienia w terminie niezwłocznym.

2. Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

3. Za wyjątkiem Towarów Notowanych, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z pózn. zm.), Kupujący może go zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

4. Kliknięcie przycisku "Złóż Zamówienie" jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym z rozpoczęciem procedury realizacji zamówienia. Po dokonaniu tej operacji nie ma możliwości anulowania realizowanego zamówienia. Prosimy o rozważne dokonywanie zamówień.

 

§7. REKLAMACJE

 

1. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towary w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową.

2. Wszelkie reklamacje związane z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową powinny być przesyłane na adres: Sklep Internetowy Metal Market Europe Sp z o.o. ul.Wiejska 17 lok 11, 00-480 Warszawa.

3. W ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia, Firma Metal Market Sp z o.o. ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji, telefonicznie, e-mailem lub listownie.

4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieni metali szlachetnych, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru z powodu jego niezgodności z umową.

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, uszkodzony Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Operator zaproponuje Kupującemu do wyboru inne, dostępne w Sklepie Towary lub zwróci Kupującemu wpłacone pieniądze.


6. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru zostaną zwrócone przelewem bankowym niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu Reklamacji.


7. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura lub paragon).

 

§8. NEWSLETTER

 

1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

 

§9. DANE OSOBOWE

 

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Metal Market danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

2. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Firmy Metal Market Europe Sp z o.o.  informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Firma Metal Market Europe Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Firma Metal Market nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niemożnością użytkowania witryny Sklepu Internetowego przez Zamawiającego oraz za szkody powstałe w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami operacji lub przekazu, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu. W szczególności, Wyroby Mennicze nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane zakłóceniami technicznymi poczty elektronicznej zawinionymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnej lub wynikającymi z niewłaściwych parametrów technicznych urządzeń elektronicznych używanych przez Klienta.

3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania zamówienia przez Klienta, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, błędnego adresu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.

4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (w szczególności kolor, proporcje) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

6. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnego Towaru ze swojej oferty.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia, zablokowania lub całkowitego usunięcia konta Użytkownika złamania przez niego  zasad niniejszego Regulaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

9. Wyroby Mennicze zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Sklepu Internetowego.

10. Zdjęcia prezentowane na stronie www.wyrobymennicze.pl są jedynie zdjęciami poglądowymi. Firma Metal Market Europe Sp z o.o. zastrzegają sobie prawo do wysłania monety z innego rocznika odmiennego do tego prezentowanego na stronie. Chęć zakupu konkretnego rocznika należy wskazać przy składaniu zamówienia.

 

Zapraszamy !

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel